• Een transponder is verplicht;
    - Eigen transponder; vul uw transponder nummer in op het inschrijfformulier.
    - Transponder huren; voeg de optie `Transponder huren` toe aan uw winkelwagen, het transponder nummer hoeft u niet in te vullen.
  • Let op; foutieve inschrijvingen worden niet geregistreerd, denk daarbij aan mislukte betalingen of het ontbreken van in te vullen gegevens.
  • Uitverkocht; staat er bij de klasse waar jij je voor wilt inschrijven dat deze is uitverkocht, dan kun je op de reservelijst komen door een mail te sturen naar info@autocrossvenhuizen.nl, o.v.v. je naam, je startnummer, de klasse en je telefoonnummer.  

Vrijwaring:

De deelnemer dan wel inschrijver is verplicht zich te allen tijde aan het via onze website ter inzage beschikbare wedstrijdreglement te houden op laste van diskwalificatie dan wel andere maatregelen zoals genoemd in het reglement.

De deelnemer dan wel inschrijver is zich bewust van het feit dat deelneming aan races / evenementen van de organisatie zowel voor hem / haar als voor derden, alsmede voor zijn / haar goederen , en / of goederen van derden, riscico's voor schade - daaronder begrepen letselschade, zaakschade en gevolgschade - inhoudt. De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn / haar rekening en aanvaardt bij deze dat de organisatie geen verzekering heeft afgesloten ter dekking van door deelnemer geleden schade of door deelnemer aangebrachte schade tijdens het evenement.

De organisatie, haar bestuursleden, medewerkers, terreinbeheerders, promotors, vrijwilligers, of anderszins bij de organisatie betrokken personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer dan wel inschrijver in verband met deelneming aan races lijdt.

De deelnemer dan wel inschrijver verklaart door het invullen van het hierboven vermelde inschrijf(bestel)formulier (door vermelding van zijn / haar voorletters en/of volledige achternaam) kennis te nemen van het aan hem / haar uitgereikte of / en via onze website ter inzage beschikbare wedstrijdreglement, zich te houden aan dit reglement en akkoord te gaan met hetgeen in de hiervoor vermelde alinea's onder "vrijwaring" is beschreven.

Gegevens:

Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website. Als deelnemer verleen ik met mijn inschrijving toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer en/ of zijn voertuig zichtbaar is. Deze toestemming geldt ook voor het bekend maken van mijn naam in startlijsten, manche-indeling, uitslagen en wedstrijdverslagen. Verder worden persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden verstrekt.